Algemene Voorwaarden

Publicatiedatum 1  FEBRUARI 2022

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, transactie en aanbieding tussen Studio Hairless  en klant/opdrachtgever (hierna genoemd “klant”) waarop Studio Hairless deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.  Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

  1. Studio Hairless: Studio Hairless, gevestigd te Oude Molenstraat 105 9401DN, Assen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84891769 , dan wel een aan Studio Hairless gelieerde onderneming die als gebruiker van deze algemene voorwaarden optreedt.
  2. Klant: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Studio Hairless een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
  3. Partijen: Studio Hairless en de klant gezamenlijk.
  4. Overeenkomst: iedere tussen Studio Hairless en de klant tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de uitvoering van een behandeling en/of de levering van een of meerdere producten (consumentenkoop).
  5. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid, betreffende een behandeling, die tussen partijen wordt gesloten rechtstreeks middels de online agenda op de website van Studio Hairless (www.studiohairless.nl) , telefonisch, whatsapp, of de mail.
  6. Behandeling: de in het kader van de overeenkomst door Studio Hairless te verrichten behandelingen.
  7. Producten: de in het kader van een consumentenkoop doorStudio Hairless aan de klant te leveren zaken.
  8. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per telefoon, e-mail, whatsapp of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

2.  Inspanning Studio Hairless

2.1. Studio Hairless zal de behandelingen uitvoeren op het door de klant, bij het sluiten van de overeenkomst, gekozen behandeling.

2.2. Studio Hairless zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Bij Studio Hairless is uitsluitend sprake van een inspanningsverbintenis. Studio Hairless kan er niet voor instaan dat de klant exact het resultaat van de behandeling behaald, die de klant bij het sluiten van de overeenkomst verwachtte.

2.3. Voor zover relevant en redelijkerwijs nodig, zal Studio Hairless de klant voorafgaand aan de behandeling vragen naar informatie die van belang is voor een deugdelijke uitvoering daarvan.

2.4. De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Studio Hairless worden verteld.

2.5.Studio Hairless is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de klant is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2.6. Studio Hairless maakt gebruik van deugdelijke materialen en hulpmiddelen. Studio Hairless staat ervoor in dat de uitgevoerde behandeling beantwoordt aan de overeenkomst.

2.7. Studio Hairless zal de klant inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

3.  Afspraken

3.1. De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Studio Hairless melden.

3.2. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Studio Hairless het gehele of een deel van het tarief van de behandeling aan de klant doorberekenen.

3.3. Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de Studio Hairless de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele tarief van de behandeling aan de klant door berekenen.

3.4. Indien de klant bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag Studio Hairless in overleg met de behandelaar de afspraak verzetten en toch het gehele tarief van de behandeling aan de klant doorberekenen.

3.5. De klant hoeft zich niet aan de verplichtingen te houden, indien zij gehinderd wordt door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4.  Persoonsgegevens en privacy

Zie voor meer informatie over persoonsgegevens en privacy het privacyreglement op de website van Studio Hairless.

5.  Tarieven en betaling

5.1. Studio Hairless vermeldt tarieven van de behandelingen op de website. De prijzen van producten zijn tevens zichtbaar in de salon.

5.2. De tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst en kunnen worden aangepast.

5.3. De gemelde tarieven zijn inclusief verschuldigde BTW, met uitzondering van opleidingen en producten afkomstig van de groothandel.

5.4. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

5.5. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant /PIN transactie te voldoen.

5.6. Als de betaling niet contant is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 48 uur na factuurdatum op het door Studio Hairless aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van veertien dagen is Studio Hairless zonder ingebrekestelling in verzuim en is de klant de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Studio Hairless verschuldigd. De betaling via factuur moet voor de behandeling zijn overeengekomen.

5.7. Wanneer een klant één maand na factuurdatum zijn factuur nog niet heeft voldaan, is Studio Hairless gerechtigd om een Incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel voor rekening van de klant.

5.8. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de klant een klacht tegen Studio Hairless indient over de factuur en/ of de behandeling, tenzij Studio Hairless instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

5.9. De betalingsverplichting vervalt niet als de klant de overeenkomst beëindigd of Studio Hairless verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

5.10. Ruilen van producten binnen 14 dagen, ongebruikt, compleet en in ongeopende verpakking.

6.  Aansprakelijkheid

6.1. Studio Hairless kan niet voorspellen hoeveel behandelingen een klant exact nodig heeft en kan daar ook niet aansprakelijk voor worden gesteld. De behandelaars van Studio Hairless kunnen alleen het gemiddeld aantal behandelingen aangeven.

6.2. Indien een laserbehandeling niet aanslaat of als de aandoening (zoals overbeharing) na verloop van tijd weer terug keert, dan is Studio Hairless daar niet voor verantwoordelijk en aansprakelijk.  Het kan zijn dat bepaalde behandelingen bij bepaalde patiënten niet aanslaan. Er zal geen restitutie van de kosten voor de behandeling plaatsvinden.

6.3. Studio Hairless is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de klant verstrekte niet volledige en/of waarheidsgetrouw informatie inzake de algemene gezondheid van de klant betreffende omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

6.4. Studio Hairless kan jegens de klant slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die de klant lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Studio Hairless in de nakoming van de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.

6.5. Mocht Studio Hairless aansprakelijk zijn voor enige schade jegens een klant, dan is Studio Hairless te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De klant dient Studio Hairless in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van Studio Hairless ter zake vervalt.

6.6. De aansprakelijkheid van Studio Hairless is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat door de klant aan Studio Hairless, in het kader van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Studio Hairless betrekking heeft, verschuldigd is of was. Voor schade die niet vallen onder de algemene voorwaarden van Studio Hairless, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het betreffende geval krachtens de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Studio Hairless daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Studio Hairless dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

6.7. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijke Wetboek.

6.8. Studio Hairless is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegebracht naar de salon.

6.9. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Studio Hairless zelf.

7.  Klachten

7.1. Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van Studio Hairless.

7.2. Indien zich pas na de behandeling gebreken openbaren, dient de klant daarvan direct na ontdekking van de gebreken mededeling te doen aan Studio Hairless, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de klant ter zake komt te vervallen.

7.3. Studio Hairless moet de klant met klacht binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

7.4. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is en toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden, zal Studio Hairless de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt.

7.5. Bij gebreken na de behandeling ontstaan als gevolg van normale vermindering van het resultaat of schade van buitenaf, gekomen door risico van de klant, evenals gebreken die anderszins niet aan Studio Hairless kunnen worden toegerekend.

7.6. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Studio Hairless het aankoopbedrag van de producten of behandeling gedeeltelijk of helemaal vergoeden.

7.7. Indien Studio Hairless en de klant met een klacht niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Schoonheidsbranche.

8.  Garantie

8.1. Studio Hairless geeft de klant zeven dagen garantie op de behandelingen en producten.

8.2. Deze garantie vervalt indien 8.2.1. t/m 8.2.6. van toepassing is.

8.2.1. De klant op de hoogte is gebracht door Studio Hairless over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.

8.2.2. De klant andere producten dan door Studio Hairless geadviseerde producten heeft gebruikt.

8.2.3. De klant de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

8.2.4. De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

8.2.5. De klant de producten niet volgens het advies van de specialiste heeft gebruikt.

8.2.6. Na een behandeling kan de huid een reactie geven de klant wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

9.  Beschadiging en diefstal

9.1. Studio Hairless heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien, de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Dit geldt ook voor schade aan het bedrijfspand en/of ruimte waar Studio Hairless is gevestigd.

9.2. Studio Hairless meldt diefstal altijd bij de politie.

10.  Behoorlijk gedrag

10.1. De klant behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

10.2. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Studio Hairless het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

10.3. Bij Studio Hairless wordt gewerkt volgens de hygiëneregels.

10.4. Er wordt van de klant verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

11.  Wijzigingen

11.1 Studio Hairless behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

11.2 Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail ter kennis van de klant gebracht en treden één maand na dagtekening van de bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de klant niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de klant geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de klant binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

12.  Recht

12.1. Op elke overeenkomst tussen Studio Hairless en de klant is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Studio Hairless (www.studiohairless.nl)

12.3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

12.4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.